Theodosii Spassov „Gipsy Dance”

Skopje Jazz Festival 2013, przyjemnego słuchania 🙂

Skopje Philharmonic Orchestra / Kristjan Jarvi – dyrygent
Theodosii Spassov- kaval, wokal, kompozytor
Vlatko Stefanovski – gitara
Miroslav Tadic – gitara